Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Parteneri

Partenerii implicați în derularea proiectului PPPFCP [POSDRU/123/4.1/S/132142]:

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU RASNOV

Despre C.N.F.P.P.P Râşnov

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului propriu din cadrul A.N.O.F.M. a luat fiinta in anul 2006 odata cu aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca prin HG 1610/2006 din nevoia de crestere a calitatii serviciilor oferite de structurile ANOFM (Agentii judetene si Centre regionale de Formare a Adultilor) beneficiarilor acestora. Acesta asigură, pe baza strategiilor şi programelor de formare a personalului aprobate de consiliul de administraţie al ANOFM, formarea şi perfecţionarea aptitudinilor personalului Agenţiei Naţionale şi unităţilor din subordine, si este partener şi beneficiar în proiectele cu finanţare europeană.

Obiectul de activitate:

Activitatea de formare a personalului propriu se desfasoara in spatii special amenajate, concepute pentru creearea conditiilor specifice derularii procesului de invatamant pentru adulti. In anii 2006-2008 instruirile organizate de Centru au vizat in special constituirea Corpului de formatori(40) si tutori(75) proprii sistemului de ocupare, dar si elaborarea unor programe acoperitoare pentru activitatile derulate in cadrul ANOFM. Acestea din urma s-au concretizat prin editatrea, tiparirea si distribuirea in teritoriu a 6 volume cuprinzand 52 de discipline de specialitate in domeniile ocuparii si formarii profesionale.

Proiecte relevante:

In perioda 2008-2010 au participat la programele de formare un numar de 1395 angajati din sistem iar in perioada 2011-2014 au fost formati prin intermediul a 3 proiecte cu finantare europeana:

 • ”Pregatire Aprofundata Continua In Serviciul Public De Ocupare/ PACSPO” POSDRU/95/4.2/S/59727 incheiat la data de 30.06.2013,
 • ”Învatamant Continuu Aprofundat pentru Romania – ICAR” POSDRU/95/4.2/S/61043 incheiat la data de 30.06.2013, 
 • ”Formarea Profesionala pentru dezvoltarea personalului SPO – FPDP SPO” POSDRU/113/4.2/S/122645 incheiat la data de 31.07.2014 in cadrul caruia au fost instruit un numar de 3290 angajati ai SPO.

In prezent CNFPPP este beneficiarul a 2 proiecte cu finantare europeana care urmeaza a fi finalizate in cursul anului 2015:

 • „Parteneriat public - privat pentru formare continua performanta” - PPPFCP POSDRU/123/4.1/S/132142
 • ”Formare profesionala continua - calitate in SPO” POSDRU/123/4.2/S/129837.

Date de contact

Strada Câmpului nr. 1, 505400, jud. Braşov,

Tel. 0268-230.711,

Fax. 0268-231.355,

e-mail: cnfppp_anofm@yahoo.com

Link: http://www.cnfppp.anofm.ro/despre_noi.htm

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV

Despre C.R.F.P.A. Braşov

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor este o instituţie publică de interes regional, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Obiectul de activitate

•   Formarea profesională a adulţilor în vederea dobândirii,menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii;

•   Evaluarea competenţelor profesionale în raport cu standardele ocupaţionale şi de calitate existente pe piaţa muncii;

•   Certificarea formării profesionale a adulţilor;

•   Informare şi consiliere privind cariera.

Obiectivele  C.R.F.P.A. Braşov

•  Organizarea unei activităţi de formare profesională flexibilă, adaptabilă, capabilă să răspundă cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă din zonele arondate C.R.F.P.A. Braşov;

•  Adaptarea programelor de formare profesională în vederea maximizării utilizării tehnologiilor noi de producţie, inclusiv formarea profesională pentru sectoarele economice cu potenţial de dezvoltare;

•   Promovarea conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii prin programe de consiliere şi formare profesională.

Date de contact:

Braşov

Str. Poienelor nr. 5

Telefon:0268-315113, 0268-315117, 0368-450192

e-mail: crfpabrasov@yahoo.com

Link: http://www.crfpabv.ro/

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN

Despre C.R.F.P.A. Teleorman

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman este unul din cele opt centre de formare profesională pentru adulţi, dezvoltate prin parteneriat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Banca Mondială.

Obiectul de activitate

C.R.F.P.A. Teleorman şi-a început activitatea în anul 2002 şi are mandatul de a servi comunitatea prin:

 • satisfacerea nevoilor de formare profesională a agenţilor economici;
 • satisfacerea nevoilor de formare ale tinerilor adulţi, care încearcă să răspundă noilor cerinţe ale pieţei muncii.

Obiectivele  C.R.F.P.A. Teleorman

C.R.F.P.A. Teleorman îşi desfăşoară activitatea bazându-se pe un principiu simplu: calitatea. Programele oferite sunt de calitate, desfăşurate în spaţii de calitate de către instructori de înaltă calificare. 
În cooperare cu  celelalte Centre Regionale din Romania, CRFPA Teleorman a dezvoltat o multitudine de programe.  Aceste programe  sunt accesibile tuturor categoriilor de cursanţi şi sunt bazate pe competenţe.

C.R.F.P.A. Teleorman menţine o relaţie strânsă şi în permanentă dezvoltare cu agenţii economici angajatori şi comunitatea regională. Angajatorii au fost implicaţi pentru identificarea nevoilor de formare din regiune, astfel încât să vină în întâmpinarea cursanţilor proveniţi din cadrul persoanelor înregistrate la agenţiile judeţene cât şi a persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească pregătirea profesională.

Date de contact:

Turnu Măgurele, Teleorman 
Strada Taberei nr. 2, cod 145200 
Tel/Fax : 0247 417291
E-mail: crfpateleorman@hotmail.com

Link: http://www.crfpa-teleorman.ro/  

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEA

Despre C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor  Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţat ca urmare a activităţilor desfăşurate, începând cu anul 1996, în cadrul componentei CENTRE REGIONALE, a proiectului MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ dezvoltat de MMPS şi ANOFM, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC).

Obiectul de activitate

În elaborarea planului de formare profesională C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea a avut în vedere propunerile agenţiilor din judeţele arondate, cererea de pe piaţa forţei de muncă din aceste zone. Fundamentarea acestuia s-a făcut ţinând cont de modificările aduse Legii nr. 76/2002, privind bugetul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin Legea nr. 107/2004, în sensul că activitatea de pregătire iniţială şi continuă se adresează tuturor categoriilor de persoane beneficiare de prevederile acestor acte normative (persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului, persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului, persoane din mediul rural etc.).

Obiectivele  C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea

Programele de formare profesională au fost identificate în urma evaluării nevoilor de pregătire de pe piaţa forţei de muncă din regiunea arondată C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea, respectiv judeţele Argeş, Gorj şi Vâlcea. În oferta de cursuri de formare profesională, C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea, a dovedit mobilitate în sensul că s-a adaptat la cerinţele pieţei forţei de muncă oferind cursuri pentru o gamă de meserii pentru care a existat solicitare. Pentru a stabili nevoile şi tendinţele comunităţii, regiunii arondate, un rol important a avut activitatea de promovare şi marketing: anunţuri mass-media, materiale publicitare, relaţiile cu comunitatea şi partenerii sociali etc.

Evaluarea activităţii C.R.F.P.A. Râmnicu Vâlcea s-a făcut pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul cadru încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Date de contact

Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 98 
Telefon: 0250713798 
Fax: 0250713798

Email: crfpa.valcea@live.com

Link: http://www.crfpa-vl.ro/

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ

Despre C.R.F.P.A. Cluj

Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 • 2001- înfiinţare C.R.F.P.A. Cluj ca rezultat al unui proiect iniţiat de MMSSF şi finanţat de Banca Mondială;
 • 2003-în prezent, furnizor de formare profesională;
 • 2005-în prezent, Centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;

Obiectul de activitate

 • Formarea profesională a adulţilor în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii, precum şi evaluarea şi monitorizarea formării profesionale;
 • Evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în raport cu standardele ocupaţionale/ standardele de pregătire profesională şi de calitate existente pe piaţa muncii;
 • Certificarea formării profesionale a adulţilor;
 • Informare şi consiliere privind cariera;

Obiectivele  C.R.F.P.A. Cluj

 • Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;
 • Asigurarea forţei de muncă calificată care să răspundă nevoilor agenţilor economici;
 • Stimularea competitivităţii, a dezvoltării profesionale și personale, a încrederii şi respectului de sine;
 • Facilitarea mobilităţii forţei de muncă între diferite sectoare de activitate.

Date de contact

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Strada Fabrica de Zahăr, nr. 51,

Telefon: 0264 - 599359
Fax: 0264 - 448816
Email: crfpacluj@hotmail.com;

Link: http://www.crfpacj.ro/  

 

SC SOCIAL COM SRL

Despre S.C. SOCIAL COM S.R.L.

Dezvoltarea societatii a insemnat extinderea numarului de lucrari efectuate de S.C. SOCIAL COM S.R.L. printre ai carei beneficiari se numara institutiile din domeniul public, agentii economici cu capital de stat si privat cum ar fi: Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Parchetul General, S.C. COCA – COLA S.A., MOBIL ROM – serviciul de telefonie GSM, METROREX si altii.

Societatea S.C. SOCIAL COM S.R.L a devenit cunoscuta prin programele de formare derulate dar si prin consilierea si medierea celor care au urmat cursurile de formare profesionala. Pentru efectuarea stagiilor de practica al cursantilor, societatea a incheiat protocoale de colaborare cu societati de profil cum este lantul de hipermarket-uri SELGOSS CASH & CARRY, cu S.C. CBB GUARD S.R.L. pentru pregatirea practica a  agentilor de securitate, cu S.C. UTI DEFENSE & SECURITY ENGINEERING S.A. pentru instruirea tehnica speciala.

Obiectul de activitate

Formare profesionala a adultilor, informare si consiliere profesionala, evaluare competente dobandite pe alte cai decat cele formale.

In perioada 2001-2002 S.C. SOCIAL COM S.R.L., a avut contracte de plasare a fortei de munca in strainatate.

Succesele inregistrate in afaceri si cerintele pietei tot mai selective au permis dezvoltarea firmei in ceea ce priveste domeniul propriu de activitate, dar au impulsionat si extinderea catre alte domenii de activitate.

S.C. SOCIAL COM S.R.L.este autorizata pentru urmatoarele domenii;

 • activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca;
 • activitati de contractare pe baze temporare a personalului;servicii de furnizare si management al fortei de munca.

Este furnizor de programe de formare profesionala pentru adulti - Alte forme de invatamant n.c.a., autorizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de catre Ministerul Muncii prin Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) sa organizeze cursuri de calificare, initiere, perfectionare si specializare  profesionala. Din anul 2011, detine Autorizatia (ANC), in baza careia poate  sa organizeze cursuri de calificare profesionala in meseria de “Agent de Securitate”. Din anul 2012 detine Autorizatia(ANC), pentru cursuri de calificare profesionala in meseria de ”Macelar”. Din anul 2013 detine Autorizatia (ANC), in baza careia poate  sa organizeze cursuri de calificare profesionala in meseria de „Preparator produse Carne si Peste”. Din anul 2014 detine Autorizatia (ANC), in baza careia poate  sa organizeze cursuri de calificare profesionala in meseria de „Transator”. In afara programelor de formare profesionala autorizate, societatea  desfasoara programe de formare profesionala personalizate pentru organizatii, institutii etc. la cererea acestora, cu stabilirea de comun acord a continutului tematic, numarul de ore fiind corelat cu cerintele programelor de pregatire si specificatiile de instruire precizate de client. In anul 2013 S.C. SOCIAL COM S.R.L., este acreditata pentru prestarea serviciilor de ”Informare si consiliere” si pentru prestarea serviciilor de ”Mediere  a muncii pe piata interna”.

Date de contact

Social Com SRL (sucursala Bucuresti)

Str. Prelungirea Ferentari nr. 27, sector 5, Bucuresti

Telefon: 0214500540

Email: social_comsrl@yahoo.com

Link: http://scsocialcomsrl.webs.com/

 

INSOFT Development & Consulting S.R.L

Partenerul INSOFT Development & Consulting dezvolta o gama larga de solutii informatice adresate domeniului educational, muncii, administratiei centrale si locale si mediului de afaceri pe care le implementeaza cu succes la diversi clienti din mediul public si privat, raspunzand cu promptitudine solicitarilor venite din partea acestora. INSOFT Development & Consulting are experienta relevanta in management de proiect, dezvoltare si implementare de sisteme informatice integrate, dezvoltare de continut educational interactiv, instruire si formare profesionala, asigurarea calitatii, asigurare de suport si mentenanta atat in proiecte comerciale cat si in proiecte finantate din fonduri europene.

ASOCIAȚIA „TINERII MANAGERI”

Organizatie romaneasca non-guvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2011 din dorinta de a sprijini si promova in randul tinerilor politicile europene in domeniul ocuparii si sa faciliteze accesarea fondurilor structurale de catre acestia. Asociatia “Tineri Manageri” ofera servicii de formare profesionala, Servicii de informare si consiliere, Servicii de mediere a muncii pe piata interna, activitati pentru consultanta in afaceri si management, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

INNOVAZIONE TERZIARIO s.c.a.r.l – ITER

Firma de consultanţă şi furnizor de formare, ITER este o societate cu capital public şi privat, înfiinţată în 1996 în regiunea italiană Umbria. Este agenţia de formare a CONFCOMMERCIO, cea mai mare organizaţie patronală din Italia, cuprinzând peste 700.000 de firme active în comerţ, Ho. Re.Ca, turism, distribuţie şi artizanat. Partenerul furnizează servicii de formare vocaţională şi formarea profesională a adulţilor, calificare şi calificare superioară, formare continuă pentru antreprenori şi angajaţi, asigură „formare la cerere" pentru firme din sectorul terţiar, bazată pe un sistem inovator de analiză şi descriere a competenţelor. De asemenea realizează analize privind piaţa muncii, studii de piaţă, metodologii de formare, proiecte de dezvoltare locală, proiecte de start- up. 70% din activitatea de formare e realizată prin intermediul Fondului Social European, în ultimii 5 ani fiind depuse peste 300 de proiecte, dintre care 80% au obţinut finanţare.